تلفن اداره كل: 33337599-084
فكس مديركل: 33345415
فكس حراست:33345414
فكس مالي:33365005
فكس دبيرخانه:33331498
***************************************************************************************************

نام واحد

تلفن  داخلی

نام واحد

تلفن  داخلی

رئیس دفتر مدیر کل

130

رايانه

141

معاون سلامت

122

امور مالی

123

معاون توسعه و مدیریت منابع

127

حسابداري و امين اموال

124

اداره تشخیص و درمان

138

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

145

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

133

صدور پروانه

135

 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور 

106

  اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان 

132

برنامه و بودجه

128

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

153

 بررسی ها و آبزيان

121

کارگزینی

157

آزمایشگاه

120-146-147-136

دبیرخانه

156

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دام

126

ميز خدمت

137

حراست

143

کارپردازی و امور واكسن

140

روابط عمومی

119

اطلاعات و تلفن خانه 

117

دفتر نمایندگی ولی فقیه

131

نقلیه

134

امور حقوقی

118

امور مالی

123

فناوري اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداري

142