نام و نام خانوادگی: علیرضا الهی راد

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  16 سال

       سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  

لینک کوتاه