رامين پورنجف

مديركل رامين پورنجف

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيابان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

سيد داريوش حسيني

معاون توسعه و مديريت منابع سيد داريوش حسيني

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

مجيد خادمي

معاون سلامت مجيد خادمي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

عباسعلي بازيار

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه عباسعلي بازيار

تحصیلات :

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

صيدمحسن پناهي

مسئول حراست صيدمحسن پناهي

تحصیلات :

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

عليرضا الهي راد

حقوقي و ارزيابي عملكرد عليرضا الهي راد

تحصیلات : كارشناسي ارشد

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

نسترن اكبري

مسئول روابط عمومي نسترن اكبري

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

حسين ملكي

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي حسين ملكي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

شهرام باسامي

رئيس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،زنبور عسل و کرم ابریشم و آبزیان: شهرام باسامي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

حسين بشاره سيفي

رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی حسين بشاره سيفي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

روح الله يوسفوند

رئيس اداره تشخیص و درمان روح الله يوسفوند

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

عظيم پيراني

رئيس اداره قرنطینه و امنیت زیستی عظيم پيراني

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

جعفر رشيدي

رئيس اداره اموراداری رفاه و پشتیبانی جعفر رشيدي

تحصیلات : كارشناسي ارشد

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

فريده نجفي منش

رئيس اداره امور مالی فريده نجفي منش

تحصیلات : كارشناسي ارشد

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

الهام جم زاده

رئيس اداره فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری الهام جم زاده

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

جواد اميدوار

رئيس اداره برنامه و بودجه جواد اميدوار

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433337599

آدرس : خيايان آيت اله حيدري اداره كل دامپزشكي استان ايلام

عسگر درويشي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان آبدانان عسگر درويشي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433622900

آدرس :

محمد علي رحمي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان ايلام محمد علي رحمي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08432220266

آدرس : ايلام- ميدان امام حسن - جاده كمربندي

فارس جناغ

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان ايوان فارس جناغ

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08432230074

آدرس : ايوان خيابان آيت اله طباطبايي

جلال كاظمي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان بدره جلال كاظمي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08435722509

آدرس :

جبار فيضي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان سيروان جبار فيضي

تحصیلات : كارشناسي ارشد

شماره تماس : 08434724505

آدرس :

علي حسين صابري

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان چرداول علي حسين صابري

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08434222321

آدرس : سرابله- بلوار بسيج كوچه سعدي

سجاد بانوي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان دره شهر سجاد بانوي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08435223094

آدرس : دره شهر- خيابان شهيد نوروزي- خيابان شهيد جعفري- خيابان دامپزشكي

ايوب دارابي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان دهلران ايوب دارابي

تحصیلات : دكتري

شماره تماس : 08433722769

آدرس : دهلران - خيابان امام (ره)جنب ايران خودرو

فاطمه احمدي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان مهران فاطمه احمدي

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08433823794

آدرس : مهران ميدان شهدا روبه روي ترمينال

قدرت آزادفر

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان ملكشاهي قدرت آزادفر

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08433850015

آدرس : ملكشاهي-شهر دلگشا- ميدان شهدا جنب شهرداري

مراد نوروزي

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان هليلان مراد نوروزي

تحصیلات :

شماره تماس : 34343239

آدرس :