تاریخ انتصاب

1399/02/27

32- دکتر علی صفر ماکنعلی
 •  
 • 32- دکتر علی صفر ماکنعلی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1399/02/27
 • تاریخ اتمام ماموریت : 0000/00/00
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1396/07/10

31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 •  
 • 31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1396/07/10
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1399/02/27
 • مدت تقریبی ریاست : دو سال و هشت ماه
تاریخ انتصاب

1392

30- دکتر مهدی خلج
 •  
 • 30- دکتر مهدی خلج
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1392
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1396
 • مدت تقریبی ریاست : سه سال و هشت ماه
تاریخ انتصاب

1389

29- دکتر سید محسن دستور
 •  
 • 29- دکتر سید محسن دستور
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1389
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1392
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به چهار سال
تاریخ انتصاب

1385

28- دکتر مجتبی نوروزی
 •  
 • 28- دکتر مجتبی نوروزی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1385
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1389
 • مدت تقریبی ریاست : کمتر از 4 سال
تاریخ انتصاب

1384

27- دکتر حسین حسنی
 •  
 • 27- دکتر حسین حسنی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1384
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از یک سال
تاریخ انتصاب

1380

26- دکتر منصور سیاری
 •  
 • 26- دکتر منصور سیاری
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1380
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1384
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از چهار سال
تاریخ انتصاب

1372

25- دکتر عباسعلی مطلبی
 •  
 • 25- دکتر عباسعلی مطلبی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1380
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به هشت سال
تاریخ انتصاب

1370

24- دکتر محمد مهدی شفیعی پور
 •  
 • 24- دکتر محمد مهدی شفیعی پور
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1370
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1372
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال و نیم
تاریخ انتصاب

1367

23-دکتر علیرضا صفاریان پور
 •  
 • 23-دکتر علیرضا صفاریان پور
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1367
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1370
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از سه سال
تاریخ انتصاب

1364

22- دکتر احمد اقتصاد
 •  
 • 22- دکتر احمد اقتصاد
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1367
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال و نیم
تاریخ انتصاب

1364

21- دکتر علی اکبر طاهر
 •  
 • 21- دکتر علی اکبر طاهر
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : سه ماه
تاریخ انتصاب

1364

20- دکتر معصومه محمدی
 •  
 • 20- دکتر معصومه محمدی
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1364

19- مهندس شجاع
 •  
 • 19- مهندس شجاع
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1363

18- دکتر محمدحسن روستایی
 •  
 • 18- دکتر محمدحسن روستایی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1363
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1364
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1361

17- دکتر علی اکبر محمدی
 •  
 • 17- دکتر علی اکبر محمدی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1361
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1363
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1361

16- دکتر رادی میبدی
 •  
 • 16- دکتر رادی میبدی
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1361
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1359

15- دکتر محمد حسن روستایی
 •  
 • 15- دکتر محمد حسن روستایی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1359
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک و نیم سال
تاریخ انتصاب

1358

14- دکتر رضا اسعدی
 •  
 • 14- دکتر رضا اسعدی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1359
 • مدت تقریبی ریاست : بیشتر از یک سال
تاریخ انتصاب

1358

13- دکتر بهمن میرفندرسکی
 •  
 • 13- دکتر بهمن میرفندرسکی
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1356

12- دکتر منوچهر بهار صفت
 •  
 • 12- دکتر منوچهر بهار صفت
 • سمت : رییس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1356
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1343

11- دکتر مرتضی قلی ارشدی
 •  
 • 11- دکتر مرتضی قلی ارشدی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی و رییس سازمان دامپزشکی کشور از سال 1350
 • تاریخ انتصاب : 1343
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1356
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به سیزده سال
تاریخ انتصاب

1339

10- دکتر مرتضی کاوه
 •  
 • 10- دکتر مرتضی کاوه
 • سمت : مدیرکل کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1339
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1343
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به چهار سال
تاریخ انتصاب

1338

9- دکتر مرتضی قلی ارشدی
 •  
 • 9- دکتر مرتضی قلی ارشدی
 • سمت : مدیرکل کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1338
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1339
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1336

8- سرلشگر دکتر عباس ایزدپناه
 •  
 • 8- سرلشگر دکتر عباس ایزدپناه
 • سمت : مدیرکل کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1336
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1337
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1328

7- دکتر اسماعیل اردلان
 •  
 • 7- دکتر اسماعیل اردلان
 • سمت : مدیرکل کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1328
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1336
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به هفت سال
تاریخ انتصاب

1326

6- دکتر محمد درویش
 •  
 • 6- دکتر محمد درویش
 • سمت : رییس اداره کل امور دام
 • تاریخ انتصاب : 1326
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1328
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1320

5- دکتر رضا رستگار
 •  
 • 5- دکتر رضا رستگار
 • سمت : مدیرکل کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1320
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1325
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به پنج سال
تاریخ انتصاب

1314

4- دکتر عبدالله حامدی
 •  
 • 4- دکتر عبدالله حامدی
 • سمت : رییس اداره کل دامپزشکی
 • تاریخ انتصاب : 1314
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1320
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به شش سال
تاریخ انتصاب

1309

3- دکتر لویی دلپی
 •  
 • 3- دکتر لویی دلپی
 • سمت : رییس موسسه دفع آفات حیوانی
 • تاریخ انتصاب : 1309
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1314
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به پنج سال
تاریخ انتصاب

1305

2- دکتر مرتضی گلسرخی
 •  
 • 2- دکتر مرتضی گلسرخی
 • سمت : کفیل موسسه دفع آفات حیوانی
 • تاریخ انتصاب : 1305
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1307
 • مدت تقریبی ریاست : قریب به دو سال
تاریخ انتصاب

1304

1- دکتر عبدالله حامدی
 •  
 • 1- دکتر عبدالله حامدی
 • سمت : کفیل موسسه دفع آفات حیوانی
 • تاریخ انتصاب : 1304
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1305
 • مدت تقریبی ریاست : یک سال
لینک کوتاه