دکتر یونس احمدی

 سمت : مدیرکل دامپزشکی استان ایلام

 تاریخ انتصاب :1401  

 تاریخ اتمام ماموریت :  -

 مدت تقریبی ریاست: -

  

 

 

 

 

دکتر رامین پورنجف

 سمت : مدیرکل دامپزشکی استان ایلام

 تاریخ انتصاب :1399  

 تاریخ اتمام ماموریت :  1401

 مدت تقریبی ریاست: 2 سال

 

دکتر وهاب پیرانی

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان ایلام

تاریخ انتصاب :1387

تاریخ اتمام ماموریت :  1399

مدت تقریبی ریاست: 12 سال

 

 

دکتر بهزاد منصوری

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان ایلام

تاریخ انتصاب : 85

تاریخ اتمام ماموریت : 87

مدت تقریبی ریاست: 2 سال

 

 

دکتر خالد خداویردی

سمت : مدیر کل دامپزشکی استان ایلام

تاریخ انتصاب : 1372

تاریخ اتمام ماموریت : 1385

مدت تقریبی ریاست: 13 سال

 

 

 

لینک کوتاه