نام و نام خانوادگی: جعفر پور منصور

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  27 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی تولیدات دامی

لینک کوتاه