نام و نام خانوادگی: عباسعلی بازیار

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  26 سال

       سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد معارف اسلامی  

لینک کوتاه