نام و نام خانوادگی: فریبا صیدی

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  28 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی ارشد روان شناسی

لینک کوتاه