نام و نام خانوادگی: محمد حسین ابراهیم پور

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  16 سال

       سطح تحصیلات:  دکترای تخصصی انگل شناسی

لینک کوتاه