نام و نام خانوادگی: سعید خانی

       تلفن: 32723106

       ایمیل: chavar@ivo.ir

       سابقه کاری:  5 سال

       سطح تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی  

لینک کوتاه