نام و نام خانوادگی: اکبر مهدوی نیا

       تلفن: 34224655

       ایمیل: shirvan@ivo.ir

       سابقه کاری:  9 سال

       سطح تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی  

لینک کوتاه