نام و نام خانوادگی: قدرت آزادفر

       تلفن: 33337599

       ایمیل: malekshahi.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  16 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی ارشد بافت  

لینک کوتاه