نام و نام خانوادگی: سجاد بانوی

       تلفن: 35223094

       ایمیل: darehshahr.ivo.ir

       سابقه کاری:  7 سال

       سطح تحصیلات: دکترای حرفه ای دامپزشکی  

لینک کوتاه