نام و نام خانوادگی: علی اکبر بگ محمدی

       تلفن: 32823794

       ایمیل: ilam.ivo.ir

       سابقه کاری:  16 سال

       سطح تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی

لینک کوتاه