نام و نام خانوادگی: عسگر درویشی

       تلفن: 33622900

       ایمیل: abdanan@ivo.ir

       سابقه کاری:  26 سال

       سطح تحصیلات: دکترای حرفه ای دامپزشکی  

لینک کوتاه