نام و نام خانوادگی: حسین ملکی

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  25 سال

       سطح تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی

لینک کوتاه