نام و نام خانوادگی: میرزا حیدری

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  31 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی مدیریت

لینک کوتاه