نام و نام خانوادگی: فریده نجفی منش

       تلفن: 33337599

       ایمیل: secr.ilam@ivo.ir

       سابقه کاری:  26 سال

       سطح تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت

لینک کوتاه